Flevogroen Groenonderhoud

                een begrip sinds 198924 januari 2019

Dit jaar bestaat FLEVOGROEN 30 jaar.

Bij deze wil ik alle klanten bedanken voor het vertrouwen dat zij sinds 1989 in FLEVOGROEN hebben en dat wij nog vele jaren met zorg uw groen mogen onderhouden.

27 Januari 2017

ONKRUID BESTRIJDING

Het is sinds begin 2016 voor hoveniersbedrijven verboden om chemische middelen zoals roundup, mcpa en zelfs schoonmaak azijn te gebruiken op verhardingen en half verhardingen om daar het onkruid mee te bestrijden.

Er wordt door sommige bedrijven onkruid gebrand of geborsteld maar dat is beide zeer tijdrovend en dus erg duur (4 a 5 maal de kosten van chemische bestrijding).

Omdat er volgens ons nog geen goede alternatieven zijn hebben wij besloten om tot die tijd het onkruid in verhardingen en half verhardingen af te maaien met een bosmaaier.

01-02-2017

Handels / leveringsvoorwaarden van

Flevogroen Groenonderhoud

de Deimt 40

8252JE te Dronten

Artikel 1.

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan:

A Hovenierswerkzaamheden.

1 Het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden in tuinen bij particulieren en bedrijven in de ruimste zin des woords, plus het aanbrengen van evt aanpassingen tbv van beplanting en dode materialen.

2 Het leveren van de benodigde materialen voor onder 1 genoemde werkzaamheden.

3 Het geven van adviezen, opstellen van plannen tbv de uitvoering van de werkzaamheden.

B Opdrachtgever,

Iedere natuurlijk- of rechtspersoon die aan ons bedrijf opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden en/of het leveren van goederen.

C Aangenomen werk,

Het verrichten van werkzaamheden welke tussen opdrachtgever en Flevogroen Groenonderhoud zijn overeen gekomen in een schriftelijke of mondelinge opdracht tegen een van te voren vast gesteld bedrag.

D Vrij of regiewerk,

Alle werkzaamheden, welke niet als in sub C omschreven tussen opdrachtgever en Flevogroen Groenonderhoud zijn overeen gekomen.

E Uurloon

De vergoeding voor het verrichten van diensten gedurende de tijd van een uur door 1 persoon. Aan de opdrachtgever wordt het totaal aantal uren in rekening gebracht dat ons bedrijf voor hem werkzaam is geweest met inbegrip van de tijd voor verplaatsing naar en van het werk.

Artikel 2.

Geldigheid van deze voorwaarden en bekendmaking.

De voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of op alle overeenkomsten tot uitvoering van werk of van koop en verkoop, door ons bedrijf gedaan aan of aangegaan met derden, voor zover althans on bedrijf bekend heeft gemaakt dat deze voorwaarden op hun van toepassing zijn. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, worden de ingevolge dit artikel bekend gemaakte voorwaarden gezocht door de opdrachtgever en ons bedrijf te zijn geaccepteerd.

Artikel 3.

Aanbiedingen.

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, en gebaseerd op de bij de eventuele aanvraag verstrekte gegevens, tekeningen ed. Ons bedrijf behoudt zich het auteursrecht voor op de bij aanbiedingen verstrekte ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen, schetsen en offertes. Deze stukken blijven ons eigendom en mogen zonder onze toestemming niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt, mits anders overeen gekomen. Indien de opdracht voor de uitvoering van het werk niet aan ons bedrijf wordt gegeven, zal de aanbieding compleet met ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen binnen 14 dagen na datum de beslissing aan ons retour gezonden worden, tenzij deze al in rekening is gebracht.

Artikel 4.

Overeenkomsten.

Overeenkomsten tot aanneming van werk en/of overeenkomsten van koop of verkoop (uitgezonderd koop of verkoop tegen contante betaling) en derzelver aanvulling worden worden eerst door schriftelijke bevestiging van ons bedrijf bindend. Overeenkomsten en aanvullingen zijn eerst bindend nadat zij door ons bedrijf zijn geaccepteerd en schriftelijk bevestigd.

Artikel 5.

Leveranties.

1 Alle leveranties welke door ons bedrijf geschieden worden (voor zover deze geen onderdeel vormen van een aanneming) in rekening gebracht onverminderd de verschuldigde vergoeding voor vervoer, verwerken of aanbrengen.

2 Ons bedrijf staat in voor soortechtheid van de door ons geleverde materialen, overeenkomstig de omschrijving in de offerte.

3 Voor de hergroei gedurende 3 maanden na levering, mits de planten goed verzorgd worden, wordt door ons bedrijf ingestaan (uitgezonderd overmacht).

4 Alle door ons geleverde goederen blijven ons eigendom tot deze door de opdrachtgever zijn betaald.

Artikel 6.

Wijzigingen van aangenomen werk.

1 Alle wijzigingen in aangenomen werk behoren , wanneer daaruit meerdere kosten ontstaan, als meerwerk beschouwd te worden en voor zover daaruit minder kosten ontstaan, als minderwerk.

2 Meer- en minderwerk zullen, onafhankelijk van de verplichting tot betaling van de hoofdsom, naar billijkheid worden verrekend.

Artikel 7.

Uitvoerbaarheid van de opdracht.

Indien tijdens de uitvoering van een aangenomen werk blijkt dat dit tengevolge van aan ons bedrijf niet bekende omstandigheden of door overmacht onuitvoerbaar is, dan heeft ons bedrijf het recht te vorderen dat de opdracht zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering van het werk mogelijk wordt, behoudens wanneer de uitvoering ten gevolge van overmacht nimmer mogelijk zal worden. Indien hieruit wijzigingen van aangenomen werk voortvloeien, zullen de bepalingen van artikel 6 van toepassing zijn.

Artikel 8.

Transportrisico.

Alle goederen en materialen reizen voor risico van ons bedrijf, tenzij anders overeen gekomen.

Artikel 9.

Onder opleveren van aangenomen werk wordt verstaan de feitelijke oplevering aan de opdrachtgever. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd als het geheel is uitgevoerd of geplaatst en daarvan aan de opdrachtgever mededeling is gedaan. Indien enig goed niet tegelijk met het gereedkomen van het gehele werk geleverd kan worden, zal de oplevering toch geschieden.

Artikel 10.

Aansprakelijkheid.

Ons bedrijf stelt zich niet aansprakelijk voor schade bij uitvoering wanneer dit door derden wordt veroorzaakt.

Artikel 11.

Betaling en reclame.

1 Betalingen dien te worden verricht binnen 14 dagen na factuurdatum.

2 Indien een langere kredietgeving 14 dagen na faktuurdatum wordt toegestemd, of deze ten onrechte wordt genomen, zal de opdrachtgever voor elke maand, of een gedeelte daarvan, voor de credietverlening 10% van het faktuurbedrag dienen te worden vergoed.

3 In geen enkel geval is het de opdachtgever toegestaan om, zonder van ons bedrijf voor de betalingstermijn verkregen toestemming, aftrek op de faktuur toe te passen voor gebreken of vermeende gebreken van geleverde materialen.

4 Indien ons bedrijf zich genoodzaakt ziet de vordering tot incasso aan derden uit handen te geven, komen daaruit voortvloeiende gerechterlijke - zowel als andere kosten ten laste van de opdrachtgever.

5 Bij overlijden van de eigenaren van ons bedrijf voor de voltooiing van het werk, zijn diens erfgenamen niet verplicht dit werk te voltooien, ook al wordt ons bedrijf op enigerlei wijze voortgezet. In dat geval behoren de opdrachtgever aan zijn erfgenamen of rechtverkrijgende de kosten aan het werk besteed te worden vergoed overeenkomstig de stand van het werk op de dag van het overlijden.

6 Bij overlijden van de opdrachtgever zijn diens erfgenamen niet verplicht het werk verder te laten uitvoeren, met inachtneming van de in punt 6 gestelde wijze van betaling.

7 De vordering tot betaling van het geen verschuldigd is, is in ieder geval onmiddelijk opeisbaar: wanneer de opdrachtgever in staat van faillisement geraakt, surseance van betaling aanvraagd, zijn onder curatele-stelling wordt aangevraagd, wanneer enig beslag op goederen en/of vorderingen van de opdrachtgever wordt gelegd en bij overlijden van de opdrachtgever, dan wel bij liquidatie of ontbinding de onderneming.

8 Reclames, zowel op de uitvoering van het werk of leveringen als op fakturen, kunnen slechts binnen 8 dagen na de oplevering of oplevering van het werk of na toezending van de fakturen worden geaccepteerd.

9 De verplichting tot betaling door de opdrachtgever wordt door het indienen van reclames betreffende het uigevoerde werk of uitvoering daarvan niet opgeschort.

Artikel 12.

Prijsverhogingen.

Overeen gekomen prijzen zijn gebaseerd op de prijsbasis van materialen, vervoerskosten, lonen, assurantiepremies, invoerrechten en andere prijs bepalende factoren, geldende op de dag van de totstandkoming van de overeenkomst. Indien voor de oplevering enige verhoging van prijsbepalende factoren, als in de aanhef van het artikel genoemd, optreed, dan heeft ons bedrijf het recht een evenredig deel aan de opdrachtgever in rekening te brengen. De betaling, op grond van dit artikel, zal geschieden gelijk met die van de hoofdsom, respectievelijk de laatste termijn daarvan.

Artikel 13.

Eigendomsvoorbehoud.

Alle goederen blijven ons eigendom, zolang deze niet volledig betaald zijn.

Artikel 14.

Geschillen.

Alle geschillen, niet betreffende de invordering van open staande faktuur bedragen, voortvloeiend uit aanbetalingen en leveringen, alsmede uit overeenkomsten van uitvoering werk of koop en verkoop, zijn onderworpen aan de beslissing van de bevoegde rechter.

Flevogroen Groenonderhoud

Vastgesteld en of gewijzigd op 01-02-2017

Indien gewenst kunnen wij u de handelsvoorwaarden mailen in een PDF bestand